sábado, 25 de septiembre de 2010

Manifesto da "Asociación socio-cultural NAMENTRAS" en apoio á Folga Xeral do 29-S.


1. A reforma laboral aprobada polo Goberno supón a maior agresión aos dereitos laborais dos traballadores dende o inicio da democracia.

2. A crise económica non ten as súas causas nin as súas respostas no mercado de traballo. Como a experiencia demostra e a mellor literatura económica pon de manifesto, ningunha reforma laboral serviu para crear emprego, senón que a recuperación económica e o crecemento provén doutros factores. Por iso a reforma do mercado de traballo impulsada polo Goberno non ten relación ningunha co recorte do déficit nin coa contención do gasto público. Tampouco busca a recuperación económica. Persegue estes obxectivos: abaratar, facilitar e subvencionar o despedimento, obstaculizando e debilitando o control xudicial deste; modificar de xeito claro as causas para o despedimento obxectivos por motivos económicos, tecnolóxicos, organizativos ou de produción; non impide en absoluto a fraude na contratación temporal, rompe o sistema de negociación colectiva sectorial, dá un forte impulso á precarización a través das ETTs. e liberaliza as axencias privadas de contratación. A reforma laboral aprobada polo Goberno sitúa a España nos niveis máis baixos de protección dos traballadores europeos, aumenta o autoritarismo na empresa e erosiona de tal forma os dereitos e garantías laborais que deteriora profundamente o sistema democrático de relacións laborais.

3. A reforma laboral é unha peza máis do xiro político que o goberno deu en materia económica e social que de iniciou co recorte de 50.000 millóns de euros, continuou co plan de axuste (conxelación de pensións e rebaixa salarial dos empregados públicos), fortes recortes no investimento público e pretende continuar coa anunciada reforma do sistema público de pensións ou a privatización das Caixas de Aforros.

4. Cando un Goberno como o que preside Zapateiro en metade da lexislatura cambia radical e abruptamente o seu proxecto político e abandona o programa que lle levou ao poder, rompendo desta forma o contrato cos cidadáns, só existen dúas saídas políticas diferentes. A primeira, que o Goberno convoque eleccións xerais para someter á cidadanía o seu novo programa político. A segunda consiste na mobilización social para que o Executivo rectifique a súa política. Como unhas eleccións só as pode convocar o presidente do Goberno, e este non parece disposto a tomar semellante decisión, aos sindicatos só lles queda o recurso da mobilización democrática da cidadanía. E esta resposta, se quere estar á altura do desafío do Goberno, non pode ser outra que unha acción de carácter nacional, é dicir, unha folga xeral.

5. Por suposto, os sindicatos non só teñen o dereito constitucional de promover unha acción desta envergadura, senón que, ademais, nas actuais circunstancias os asiste toda a razón. Por todo iso, a "Asociación sociocultural NAMENTRAS" como tantos outras asociacións sociais e culturais, quere mostrar publicamente o seu apoio aos sindicatos e á convocatoria de folga xeral realizada por estes para o día 29 de setembro.

Galicia, 23 de setembrode 2010


En castellano


Manifiesto de la "Asociación socio-cultural NAMENTRAS" en apoyo de la Huelga General del 29-S.

1.-La reforma laboral aprobada por el Gobierno supone la mayor agresión a los derechos laborales de los trabajadores desde el inicio de la democracia.

2.-La crisis económica no tiene sus causas ni sus respuestas en el mercado de trabajo. Como la experiencia demuestra y la mejor literatura económica pone de manifiesto, ninguna reforma laboral ha servido para crear empleo, sino que la recuperación económica y el crecimiento proviene de otros factores. Por eso la reforma del mercado de trabajo impulsada por el Gobierno no tiene relación alguna con el recorte del déficit ni con la contención del gasto público. Tampoco busca la recuperación económica. Persigue estos objetivos: abaratar, facilitar y subvencionar el despido, obstaculizando y debilitando el control judicial del mismo; modificar de manera clara las causas para el despido objetivos por motivos económicos, tecnológicos, organizativos o de producción; no impide en absoluto el fraude en la contratación temporal, rompe el sistema de negociación colectiva sectorial, da un fuerte impulso a la precarización a través de las  ETTs. y liberaliza las agencias privadas de contratación. La reforma laboral aprobada por el Gobierno sitúa a España en los niveles más bajos de protección de los trabajadores europeos, aumenta el autoritarismo en la empresa y erosiona de tal forma los derechos y garantías laborales que deteriora profundamente el sistema democrático de relaciones laborales.

3.-La reforma laboral es una pieza más del giro político que el gobierno ha dado en materia  económica y social  que de inició con el recorte de 50.000 millones de euros, continuó con el plan de ajuste (congelación de pensiones y rebaja salarial de los empleados públicos), fuertes recortes en la inversión pública y pretende continuar con la anunciada reforma del sistema público de pensiones o la privatización de las Cajas de Ahorros.

4.-Cuando un Gobierno como el que preside Zapatero en mitad de la legislatura cambia radical y abruptamente su proyecto político y abandona el programa que le llevó al poder, rompiendo de esta forma el contrato con los ciudadanos, sólo existen dos salidas políticas diferentes. La primera, que el Gobierno convoque elecciones generales para someter a la ciudadanía su nuevo programa político. La segunda consiste en la movilización social para que el Ejecutivo rectifique su política. Como unas elecciones sólo las puede convocar el presidente del Gobierno, y éste no parece dispuesto a tomar semejante decisión, a los sindicatos sólo les queda el recurso de la movilización democrática de la ciudadanía. Y esta respuesta, si quiere estar a la altura del desafío del Gobierno, no puede ser otra que una acción de carácter nacional, es decir, una huelga general.

5.-Por supuesto, los sindicatos no solo tienen el derecho constitucional de promover una acción de esta envergadura, sino que,  además,  en las actuales circunstancias les asiste toda la razón. Por todo ello,  la Asociación socio-cultural NAMENTRAS como tantos otras asociaciones sociales y culturales, quiere mostrar publicamente su apoyo a los sindicatos y a la convocatoria de huelga general realizada por éstos para el día 29 de septiembre.

1.   
En Galicia, a 23 de septiembre de 2.010

Fuente: Asociación socio-cultural NAMENTRAS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios serán publicados una vez moderados.